วันที่ 22 มีนาคม 2566 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม เข้ารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายปรีชารัตน์ รินทระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เป็นประธานกรรมการการประเมิน