https://sgs6.bopp-obec.info หรือ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx

ระบบการประเมินผลการเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง (SGS) นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าใช้บริการได้ดังรายการต่อไปนี้

  1. ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ประวัตินักเรียน
  3. ตรวจสอบเวลาเรียน
  4. ผลการเรียน
  5. ผลการเรียนไม่ผ่าน
  6. เลือกเสรี
  7. พิมพ์คำร้องสอบแก้ตัว
  8. พิมพ์คำร้องขอใบรับรอง
  9. พิมพ์ ปพ.6
  10. พิมพ์ ปพ.1
คู่มือการใช้งาน