• 300x200
  • เผยแพร่ผลงานชุดการเรียนประวัติศาสตร์ชาติไทย

   การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดการเรียน เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม

   ปีการศึกษา 2557  [ผู้เข้าชม:1461]

   นายนิศาชล วงศ์นวล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   เพิ่มเติม

  • 300x200
  • เผยแพร่ผลงาน

   การศึกษาผลการใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม รายวิชาอังกฤษเสริมทักษะ4 (อ20204)

   ปีการศึกษา 2557  [ผู้เข้าชม:1240]

   นายวุฒิชัย ฝั้นจุมปู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   เพิ่มเติม

  • 300x200
  • Reading News

   การอ่านหนังสือพิมพฺ์

   ปีการศึกษา 2557  [ผู้เข้าชม:1340]

   นายธนาคาร ฝอยทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   เพิ่มเติม

  • 300x200
  • เผยแพร่ผลงาน

   การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะเพ่ื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม

   ปีการศึกษา 2557  [ผู้เข้าชม:1415]

   นายธนาคาร ฝอยทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   เพิ่มเติม

  • 300x200
  • แผ่นดินไหว

   ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว

   ปีการศึกษา 2557  [ผู้เข้าชม:1219]

   นายนิศาชล วงศ์นวล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   เพิ่มเติม

  • 300x200
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ

   บทเรียนคอมพิวเตอร์ E-learning เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต

   ปีการศึกษา 2557  [ผู้เข้าชม:1343]

   นางสาวพิกุล ราชใจยา ไม่สังกัดกลุ่มสาระ

   เพิ่มเติม