นางสาวจุฑาวรรณ ชื่อสัตย์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวสนธยา นายี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
180x180
นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ