นายเก่งกวี ชมภูแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระ
180x180
นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ