นางสาวศิรินภา คำหล้าทราย
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางภัทรภร ยะหมื่น

นางสาวพิกุล ราชใจยา

นางสาวชนัญชิดา ปัญญาวงค์
180x180
นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ