นางภัทรภร ยะหมื่น
ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

 


นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

180x180
นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ